ΑΡΧΙΚΗΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Στα Αγροκτήματα Κρήτης τηρούνται αυστηρά όλες οι προδιαγραφές της βιολογικής εκτροφής πουλερικών αυγοπαραγωγής βάσει του οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Τα πουλερικά προέρχονται από βιολογικές εκτροφές και η ελάχιστη περίοδος βιολογικής εκτροφής είναι 10 εβδομάδες για τα πουλερικά και 6 εβδομάδες για τα πουλερικά αυγοπαραγωγής.

Οι ζωοτροφές που χορηγούνται είναι το σημείο εκκίνησης για τον έλεγχο στη βιολογική κτηνοτροφία. Τα πουλερικά τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές και όχι με σογιάλευρα, χρωστικές ουσίες, αντιβιοτικά, προωθητικές ανάπτυξης και κοκκιδιοστατικά. Τα αυγά και τα κοτόπουλα βιολογικής γεωργίας είναι επαρκώς αναγνωρίσιμα σε όλα τα στάδια παραγωγής ενώ απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ουσιών για την προώθηση της ανάπτυξης και της παραγωγής.

Οι κότες έχουν την ευχέρια να βγαίνουν καθημερινά σε προαύλιο χώρο με βλάστηση, το οποίο καλλιεργείται με βιολογικές μεθόδους και υπόκειται σε ξεχωριστό έλεγχο.

Η ισορροπημένη και ποιοτική διατροφή των πουλερικών με πιστοποιημένες βιολογικές τροφές ικανοποιούν τις θρεπτικές τους ανάγκες και αποσκοπούν στην παραγωγή ποιοτικών ζωικών προϊόντων. Οι συνεχείς έλεγχοι ποιότητας επιτρέπουν στα Αγροκτήματα Κρήτης να προσφέρουν στον καταναλωτή τα πιο αγνά προϊόντα της κρητικής γης.

Κύριο μέλημα της μονάδας είναι τα διατροφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας τα οποία παράγονται με σεβασμό προς τη φύση και την ισορροπία του οικοσυστήματος.

Προσανατολισμένα στην ικανοποίηση του καταναλωτή, στο σεβασμό προς την υγεία και τη φύση, και τηρώντας σχολαστικά όλες τις προδιαγραφές, τα Αγροκτήματα Κρήτης κατέκτησαν το αγοραστικό κοινό χάρη στην άριστη ποιότητα των προϊόντων τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, τηρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

  ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ

● Τα πουλερικά πρέπει να προέρχονται από βιολογικές εκτροφές.

● Με προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής και εάν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα βιολογικά εκτρεφόμενων πουλερικών επιτρέπεται η εισαγωγή πουλερικών μη βιολογικής εκτροφής σε μονάδα βιολογικής παραγωγής πουλερικών υπό τον όρο ότι είναι ηλικίας μικρότερης των 3 ημερών, για την πρώτη συγκρότηση, την ανανέωση, ή την ανασύσταση σμήνους πουλερικών.

 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

● Η ελάχιστη περίοδος βιολογικής εκτροφής προκειμένου τα πτηνοτροφικά προϊόντα να πωληθούν ως «βιολογικά» είναι 10 εβδομάδες για τα πουλερικά κρεοπαραγωγής και 6 εβδομάδες για τα πουλερικά αυγοπαραγωγής.

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Οι ζωοτροφές που χορηγούνται είναι το σημείο εκκίνησης για τον έλεγχο στη βιολογική κτηνοτροφία. Η διατροφή των πουλερικών οφείλει να ικανοποιεί τις θρεπτικές τους ανάγκες και να αποσκοπεί στην παραγωγή ποιοτικών ζωικών προϊόντων και όχι στη μεγιστοποίηση. Στα πτηνά δεν χορηγούνται σογιάλευρα, χρωστικές ουσίες, αντιβιοτικά, προωθητές ανάπτυξης και κοκκιδιοστατικά.

● Τα πουλερικά πρέπει να τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές.

● Μέχρι το 30% της σύστασης των σιτηρεσίων επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές σε μετατροπή, ενώ αν οι ζωοτροφές σε μετατροπή είναι ιδιοπαραγόμενες, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται σε 100%.

● Ποσοστό μέχρι 20% της συνολικής μέσης ποσότητας ζωοτροφών μπορεί να προέρχονται από αγροτεμάχια με πολυετή κτηνοτροφικά φυτά ή από πρωτεϊνούχα φυτά κατά το πρώτο έτος μετατροπής τους, τα οποία αποτελούν μέρος της εκμετάλλευσης.

Κατά παρέκκλιση το 5% της ξηράς ουσίας των ζωοτροφών ετησίως μπορεί να προέρχεται από μη βιολογική παραγωγή. Το παραπάνω ποσοστό ισχύει μέχρι 31/12/2011 και υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν ήταν δυνατή η προμήθεια ζωοτροφών αποκλειστικά βιολογικής παραγωγής.

● Χονδροαλεσμένη, νωπή, αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή πρέπει να προστίθεται στο ημερήσιο σιτηρέσιο των πουλερικών.

 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η πρόληψη ασθενειών βασίζεται στην ισορροπημένη και καλής ποιότητας διατροφή και στο ευνοϊκό περιβάλλον.

● Απαγορεύεται η προληπτική χρήση φαρμάκων και αντιβιοτικών.

● Συνίσταται η χορήγηση φυτοθεραπευτικών ή ομοιοπαθητικών προϊόντων.

● Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικές αγωγές με φάρμακα ή αντιβιοτικά έως τρεις φορές ανά έτος ή μία φορά στην περίπτωση που ο παραγωγικός κύκλος της ζωής των ζώων είναι μικρότερος του ενός έτους, υπό την ευθύνη κτηνιάτρου.

● Επιτρέπονται οι αγωγές που είναι υποχρεωτικές βάση της της Εθνικής ή Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

● Εφόσον χρησιμοποιηθεί κάποιο φάρμακο, η περίοδος αναμονής πρέπει να είναι η 2πλάσια από αυτή που ορίζει η σχετική Νομοθεσία.

● Απαγορεύεται η χρήση ουσιών για προώθηση ανάπτυξης ή παραγωγής.

 ΕΚΤΡΟΦΗ

● Η κοπή του ράμφους δεν θα πρέπει να αποτελεί συνήθη πρακτική. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει κατά περίπτωση την πρακτική αυτή για λόγους ασφαλείας.

● Η κατώτερη ηλικία σφαγής για τα κοτόπουλα, τα καπόνια και τις γαλοπούλες είναι 81, 150 και 140 μέρες αντίστοιχα.

● Απαγορεύεται η χρήση ηρεμιστικών και η ηλεκτρική διέγερση κατά τη μεταφορά και πριν και κατά τη σφαγή.

● Τα πουλερικά και τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής πρέπει να είναι επαρκώς αναγνωρίσιμα σε όλα τα στάδια παραγωγής.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

● Η κοπριά που διασπείρεται ανά 10 στρέμματα της εκμετάλλευσης κάθε χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή που παράγουν 580 κοτόπουλα κρεοπαραγωγής ή 230 πουλάδες αυγοπαραγωγής.

 ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ

Ο αριθμός των ζώων εξαρτάται από τις διαθέσιμες εκτάσεις. Οι προδιαγραφές προβλέπουν συγκεκριμένη αυστηρά καθορισμένη πυκνότητα πουλερικών τόσο στους ελεύθερους χώρους όσο και στο πτηνοτροφείο. Οι κότες έχουν την ευχέρεια να βγαίνουν καθημερινά σε προαύλιο με βλάστηση, το οποίο καλλιεργείται με βιολογικές μεθόδους και υπόκειται σε ξεχωριστό έλεγχο. Εννοείται πως κλουβιά ή άλλα μέσα που περιορίζουν την κίνηση δεν είναι δυνατό να υπάρχουν σε μια βιολογική εκτροφή.

● Τα κτήρια πρέπει να διαθέτουν ανοίγματα συνολικού μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων ανά 100 τ.μ. εμβαδόν.

Τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, τουλάχιστον κατά το 1/3 της ζωής τους, και δεν πρέπει να διατηρούνται σε κλωβούς.

● Σε κάθε πτηνοτροφείο μπορούν να στεγάζονται μέχρι:

4800 κοτόπουλα κρεοπαραγωγής, 3000 πουλάδες αυγοπαραγωγής, 2500 καπόνια, χήνες ή γαλοπούλες.

● Τουλάχιστον το 1/3 του δαπέδου των πτηνοτροφείων πρέπει να είναι συνεχούς κατασκευής και να καλύπτεται από στρωμνή από άχυρα, ροκανίδια, άμμο ή τύρφη.

Μέγιστος ημερήσιος φωτισμός ωοτόκων πουλάδων: 16h με 8ωρη τουλάχιστον συνεχή νυχτερινή περίοδο ανάπαυσης χωρίς τεχνητό φωτισμό

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το ωοσκοπικό κέντρο της εταιρίας, καθώς και το συσκευαστήριο των αυγών υπόκεινται και αυτά σε έλεγχο.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Η εταιρία διατηρεί αρχεία σχετικά με όλες τις ζωοτροφές που χορηγεί στις κότες, την αγορά πτηνών αλλά και τις πωλήσεις της. Τα στελέχη της εταιρίας αισιοδοξούν για το μέλλον του εγχειρήματος παρά τις αντιξοότητες της εκκίνησης και τις πρώτες φαινομενικές δυσκολίες. Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση του ευρύτερου κοινού για τα πρώτα βιολογικά αυγά λειτουργεί καταλυτικά και βοηθά στην επίλυση των επί μέρους προβλημάτων.